Styre

Widar Salbuvik

Styreleder

Aadne Skolt

Styremedlem

Trond Rino Delbekk

Styremedlem

Eivind Skolt

Styremedlem